متقاضی گرامی چنانکه قبلا درخواست فعالیت در حاشیه راهها را در این سامانه به ثبت رسانده اید ،جهت آگاهی  از آخرین وضعیت درخواست خود شماره پیگیری و رمز عبور را  وارد نمائید و بر روی دکمه جسجو کلیک نمائید ،در غیر این صورت بر روی دکمه تقاضای جدید کلیک نمائید.
شماره پیگیری:  
رمز عبور: