ثبت نام ارتقاء پایه مهندسان شهریورماه 93:

متقاضیان ارتقاء پایه اشتغال به کار مهندسی که کلیه گواهی نامه های خود را دریافت نموده اند ، پس از مطالعه دقیق متن دستورالعمل نسبت به ثبت نام و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند


متن دستورالعمل


ثبت نام انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان
«متن تعهد نامه »
متن تعهد نامه اینجانب متقاضی ارتقاء پروانه اشتغال بکار مهندسی :

1- کلیه گواهی نامه های مربوطه دریافت نموده ام

2- متن دستورالعمل را مطالعه نموده ام

3- سنوات لازم جهت ارتقاء پایه اینجانب تا پایان شهریور ماه سال جاری تکمیل می گردد تایید می نمایم.