ثبت نام قبول شدگان آزمون ورود به حرفه  مهندسی آذر ماه 92 :

متقاضیان دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی که در آزمون اخیر (آذر  92) پذیرفته شده اند ، پس از مطالعه دقیق دستورالعمل ،نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .


متن دستورالعمل


ثبت نام انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان
«متن تعهد نامه »


اینجانب  متقاضی دریافت پروانه اشتغال بکار  مهندسی  در آزمون مربوطه پذیرفته شده و ضمن تامین مدارک مورد نیاز مطابق دستورالعمل دریافت پروانه اشتغال

بکار مهندسی،  برای اولین بار در سطح کشور نسبت به ثبت نام اقدام می نمایم؛ خاطر نشان می شود عضویت اینجانب فقط در سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان اصفهان می باشد.